top of page

ความแตกต่างระหว่าง Upskill และ Reskill ในการปรับตัวเพื่ออนาคตการทำงานในยุคที่โลกการทำงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น คอนเซปต์ของ Upskill (การเพิ่มทักษะ) และ Reskill (การเรียนรู้ทักษะใหม่) ได้กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร แต่แท้จริงแล้วสองคำนี้มีความหมายอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร? การเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้มีความสำคัญต่อธุรกิจที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความสามารถในการปรับตัวให้กับตัวเอง


Upskill: การเพิ่มทักษะ

Upskill เป็นเรื่องของการพัฒนาและการเชี่ยวชาญของตัวพนักงาน กระบวนการนี้รวมถึงการสอนทักษะใหม่หรือทักษะขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทงานปัจจุบันที่ทำอยู่ ยกตัวอย่างเช่น บัญชีที่ได้รับการฝึกฝนให้กลายเป็นนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น การ Upskill นี้มีบทบาทสำคัญในการเจาะลึกความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในสาขาที่พนักงานทำอยู่ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้นและความพึงพอใจในงานของตัวพนักงานเอง


Reskill: การเรียนรู้ใหม่

Reskill จะเน้นย้ำถึงความหลากหลายและการปรับตัวของพนักงาน กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการจัดหาทักษะใหม่ทั้งหมดสำหรับพนักงานเพื่อเตรียมพวกเขาสำหรับบทบาทงานที่แตกต่างภายในองค์กรหรือการทำงานที่ต่างไปจากเดิม มักจะเกิดขึ้นเมื่องานหรือหน้าที่ของพนักงานก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบ่อยครั้งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น เมื่อระบบการผลิตเปลี่ยนจากแบบดั้งเดิมไปเป็นแบบเครื่องจักร พนักงานที่ทำงานด้วยมือจะต้องได้รับการฝึกฝนใหม่เพื่อเรียนรู้การดำเนินงานและการดูแลเครื่องจักรใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ Reskill เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทหรือหน้าที่ใหม่ภายในองค์กร เพื่อให้แรงงานยังคงมีความเกี่ยวข้องและยืดหยุ่นที่จะสามารถทำงานต่อไปได้


ความแตกต่างในการปฏิบัติ ระหว่าง Upskill และ Reskill

ความแตกต่างระหว่าง Upskill และ Reskill มีความชัดเจนในเป้าหมายและการประยุกต์ใช้

  • การเพิ่มทักษะ เน้นย้ำการเชี่ยวชาญภายในขอบเขตงานปัจจุบัน มุ่งเป้าไปที่การลดช่องว่างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

  • การเรียนรู้ทักษะใหม่ ในทางกลับกัน เป็นการเตรียมพร้อมพนักงานสำหรับหน้าที่หรือบทบาทงานใหม่ ซึ่งมักจำเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น เทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด


การประยุกต์ใช้ในที่ทำงาน

ในทางปฏิบัติจริงแล้ว การ Upskill และ Reskill อาจมีส่วนทับซ้อนกัน. ตัวอย่างเช่น พนักงานที่รับหน้าที่ใหญ่ขึ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันอาจต้องผ่านทั้งสองกระบวนการพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม จุดเน้นหลักของพวกเขายังคงแตกต่างกันโดย Upskill เป็นการพัฒนาทักษะแบบภายในและแนวตั้ง เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในบทบาทปัจจุบัน ในขณะที่การ Reskill เป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกและแนวนอน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทใหม่หรือการทำงานที่ต่างจากเดิม

Kommentare


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page