top of page

ความแตกต่างระหว่างการเรียน Content Marketing โดยเน้นการเข้าใจหลักการกับการเรียนโดยเน้นสูตรสำเร็จในยุคที่ Content Marketing กลายเป็นกลยุทธ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล หลายคนให้ความสนใจและอยากเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในการเรียนรู้ Content Marketing นั้น ผู้คนมักจะเผชิญกับความสับสนในการเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการเลือกระหว่างการเรียนแบบเน้นการเข้าใจหลักการ กับการเรียนแบบเน้นสูตรสำเร็จ ซึ่งมีข้อแตกต่างที่สำคัญดังนี้


1. การเรียนโดยเน้นการเข้าใจหลักการ (Principle-based Learning)

  • มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่เป็นรากฐานสำคัญของ Content Marketing

  • ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจบริบท เป้าหมาย และกระบวนการของการทำ Content Marketing อย่างเป็นระบบ

  • สอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจอย่างมีหลักการ สามารถปรับใช้ความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และพร้อมที่จะต่อยอดความรู้ในการทำ Content Marketing ได้ด้วยตนเอง

2. การเรียนโดยเน้นสูตรสำเร็จ (Formula-based Learning)

  • มุ่งเน้นการนำเสนอเทคนิค วิธีการ หรือสูตรสำเร็จที่ใช้ได้ผลดีในการทำ Content Marketing โดยไม่จำเป็นต้องลงลึกในหลักการมากนัก

  • ให้ความสำคัญกับการทำตามขั้นตอนหรือเทมเพลตที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

  • มักจะเน้นไปที่เทคนิคเฉพาะด้าน เช่น การเขียนบทความให้น่าสนใจ การทำ SEO หรือการใช้เครื่องมือต่างๆ

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลัดขั้นตอน ไม่มีเวลาศึกษาลงลึก และต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วจากการทำ Content Marketing

  • การเลือกวิธีการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ความต้องการ และรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล หากต้องการความรู้ที่ครอบคลุม นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้แบบเน้นหลักการน่าจะเหมาะสมกว่า แต่หากเน้นการลงมือทำมากกว่าทฤษฎี ต้องการความรู้ที่นำไปใช้ได้ทันที การเรียนรู้แบบสูตรสำเร็จก็เป็นตัวเลือกที่ดี


อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบไม่ได้แยกจากกันโดยสิ้นเชิง การผสมผสานระหว่างความเข้าใจในหลักการและการนำสูตรสำเร็จมาปรับใช้ ย่อมส่งผลดีต่อการเรียนรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง


สิ่งสำคัญคือ ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง เปิดใจเรียนรู้ และกล้าลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาแนวทางในการทำ Content Marketing ที่ใช่สำหรับตัวเองและธุรกิจ ที่สำคัญคือต้องติดตามและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่โดดเด่น ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย และสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


-------------------------------------------------

สนใจการเรียน Content Marketing ที่เน้นการเข้าใจหลักการอย่างถูกต้อง พร้อมต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริง การสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพได้จากหลักสูตร Content Marketing Masterclass

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page