top of page

ความแตกต่างของการเรียน Content Marketing กับ Content Writing


content marketing

ทักษะด้านการทำคอนเทนต์เป็นหนึ่งในทักษะที่ถูกมองว่ามีความสำคัญสำหรับการทำงานการตลาดในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการสื่อสารในยุคปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถใช้สื่อต่าง ๆ ได้มากมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ นั่นทำให้มีการพยายามพัฒนาทักษะด้านการทำคอนเทนต์ (Content Writing) และการทำการตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) มาอย่างต่อเนื่อง


อย่างไรก็ดี แม้ว่าทักษะ Content Writing กับ Content Marketing จะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ แต่เอาจริง ๆ แล้วสองอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันและอาจจะทำให้หลายคนสับสนได้ว่าควรจะเรียนเรื่องไหนกันแน่ เพราะหากพัฒนาทักษะผิดโฟกัสแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดผลลัพธ์กับการทำงานอย่างที่หวังเอาไว้ได้


Content Writing: การเล่าเรื่อง

ในแก่นของเนื้อหานั้น การพัฒนาทักษะ Content Writing จะโฟกัสกับศิลปะของการสื่อสารผ่านการถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือเป็นสำคัญ ซึ่งสามารถประยุกต์ได้ให้กลายเป็นสคริปสำหรับการถ่ายทำวีดีโอ หรือการมองเป็นภาษาภาพ โดยความต้องการสำคัญของ การเล่าเรื่อง Storytelling นี้คือทำให้เราสามารถสื่อสารความคิด ไอเดีย และข้อมูลต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ


ถ้าเรามองเนื้อหาของ Content Writing แล้วนั้น จะพบว่าเป้าหมายสำคัญหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือการที่ผู้เรียนจะสามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเขียนบทความ บล็อก หรือแคปชั่นต่าง ๆ ได้เป็นสำคัญ


Content Marketing: การตลาดภาพกว้างโดยใช้เนื้อหา

เมื่อพูดถึงการฝึกฝนเรื่อง Content Marketing นั้น จะเป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องการเขียนและถ่ายทอดเนื้อหามาสู่การมองภาพเชิงกลยุทธ์ของการตลาด การนำเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจมาร้อยเรียงและวางเป็นแผนที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ Cotnent Marketing จะครอบคลุมไปถึงการคิด สร้าง รวบรวม และเผยแพร่คอนเทนต์ของธุรกิจโดยมุ่งหวังให้เกิดผลทางการตลาดตามที่ตั้งใจเอาไว้


เนื้อหาสำคัญของ Content Marketing จึงโฟกัสอยู่ที่การวางแผน การคิดเชิงกลยุทธ์ว่าจะการจะบรรลุเป้าหมายของธุรกิจแบบต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้เนื้อหาแบบไหนบ้าง เราจะสามารถเผยแพร่ได้อย่างไร ต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวกลุ่มเป้าหมายและแผนการตลาด


ความแตกต่างสำคัญระหว่างการฝึกฝน Content Writing กับ Content Marketing

  1. เชิงกลยุทธ์: การฝึกอบรม Content Marketing จะเน้นไปที่เรื่องศิลปะของการวางกลยุทธ์ จะเน้นการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาของพวกเขา จนนำไปสู่การปรับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อสามารถตอบโจทยความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ในขณะที่การฝึกอบรม Content Writing จะเน้นหนักไปในการสร้างชิ้นงานเฉพาะเสียมากกว่า

  2. ความหลากหลายของรูปแบบ: การฝึกบอรม Content Writing มักเน้นที่บทความ บล็อก และรูปแบบข้อความที่คล้ายกัน ในทางตรงกันข้าม การฝึกอบรม Content Marketing จะสำรวจรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปจนถึงวิดีโอ Infographic Podcast กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรมและบริบทของกลุ่มเป้าหมายมากกว่า

  3. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย: การฝึกฝน Content Writing จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างชิ้นงานที่มีความน่าสนใจ แต่การฝึก Content Marketing จะมองไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ การทำให้ธุรกิจมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

  4. ข้อมูลและการวิเคราะห์: การฝึกฝน Content Marketing นอกจากจะมีการมองเรื่องการวางแผนกลยุทธ์แล้ว การดูข้อมูล การวัดผลประสิทธิภาพของคอนเทนต์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในการบริหารจัดการคอนเทนต์ด้วย ในขณะที่การฝึก Content Writing จะไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้strategies.

โดยสรุป

ในมุมหนึ่งนั้น การพัฒนาทักษะการเขียน การเล่าเรื่องใน Content Writing นั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการทำ Content Marketing แต่ความรู้และทักษะเรื่อง Content Marketing นั้นจะเป็นการมองจากมุมที่กว้างกว่าและครอบคลุมมากกว่า การพัฒนาทักษะ Content Marketing จึงจำเป็นต้องฝึกฝนเรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์ ศาสตร์และศิลป์ของรูปแบบสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้


Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page