top of page

ความสำคัญของ KSA ในการสมัครงานเมื่อการสมัครงานในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าเดิม การจะได้ทำงานที่ตัวเองอยากทำนั้นก็จำเป็นที่จะต้องแสดงออกถึงความเข้าใจใน KSA ของงานที่ตัวเองสมัครด้วยเพื่อสร้างความได้เปรียบที่ให้ฝ่ายบุคคลพิจารณาเราเหนือผู้สมัครรายอื่น ๆ โดย KSA ที่ว่านี้คือคอนเซปต์ขององค์ประกอบสามอย่างที่ฝ่ายบุคคลใช้ในการพิจารณาและพัฒนาบุคลากรขององค์กรโดยประกอบไปด้วย


Knowledge (ความรู้)

ความรู้นี้หมายถึงการที่บุคลนั้นมีความรู้ในศาสตรที่เกี่ยวข้องกับงานตำแหน่งนั้น โดยจะเป็นความรู้ที่ผ่านจากการศึกษาหรือจากประสบการณ์การทำงานก็ได้ ซึ่งความรู้นี้อาจจะเป็นตั้งแต่ความทางเทคนิค ความรู้เฉพาะสายเช่นความรู้ทางการเงิน ความรู้ทางการตลาด หรือความรู้พื้นฐานเช่นความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งตรงนี้เองที่ผู้สมัครต้องแสดงออกให้เห็นว่าตัวเองมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตัวเองสมัคร เช่นถ้าสมัครงานแผนกการขายก็ควรรู้ทฤษฎีหรือแนวคิดสำคัญในการขาย รู้จักสินค้าที่ตัวเองจะเข้าไปทำงานด้วย เป็นต้น


Skills (ทักษะ)

ทักษะหมายถึงความสามารถในการทำานหรือดำเนินการกิจกรรมในแบบที่มีประสิทธิภาพ โดยทักษะนั้นมีตั้งแต่ทักษะทางสังคม ทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือแม้แต่ทักษะเฉพาะทางกับตำแหน่งงานนั้น ๆ เช่นทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการนำเสนองาน ซึ่งผู้สมัครก็ต้องรู้ว่างานที่สมัครนั้นเน้นในทักษะด้านใดเป็นสำคัญ และต้องแสดงออกให้เห็นว่าตัวเองมีทักษะนั้นไม่ว่าจะในประวัติและการสัมภาษณ์งาน


Abilities (ความสามารถ)

ความสามารถนี้หมายถึงความสามารถในการดำเนินการหรือทำกิจกรรมในระดับที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งก็จะเป็นการผสมผสานของทั้งการใช้ความรู้และทักษะคู่กันในการทำงานจริงเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูง หรือการดำเนินการในกิจกรรมเฉพาะเช่นการนำเสนอแผนงานประจำปี การทำแผนการตลาด ฯลฯ


การเข้าใจเรื่อง KSA นี้เป็นเรื่องจำเป็นของคนที่จะสมัครงานเพื่อต้องวิเคราะห์และดูว่าเราจะสามารถสะท้อน KSA ของตัวเองให้สอดคล้องกับ KSA ในตำแหน่งที่เราสมัครหรือไม่ ซึ่งหากเราสามารถทำให้ KSA ของเราตรงกับที่ตำแหน่งงานต้องการแล้ว ก็จะทำให้เรามีโอกาสได้รับการพิจารณามากขึ้นตามไปนั่นเอง

Kommentare


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page