top of page

ความผิดพลาดใน Job Interview จนได้พนักงานที่สร้างปัญหาให้องค์กรการสัมภาษณ์งานเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมสำหรับองค์กร. แต่เมื่อมีการผิดพลาดในการสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งนายจ้างหรือผู้สมัคร ก็อาจนำไปสู่การเลือกพนักงานที่เป็นปัญหาในภายหลังได้ ดังนี้เป็นความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง:

  1. การไม่มีการเตรียมตัว: หลายครั้งนายจ้างจะมีความรู้สึกว่าพนักงานควรเตรียมตัวมาก่อนการสัมภาษณ์ แต่ในความเป็นจริง, การไม่เตรียมตัวจากฝั่งนายจ้างเช่น การไม่ได้อ่านประวัติย่อย หรือไม่เข้าใจตำแหน่งงาน ก็จะส่งผลเสียไปยังการตัดสินใจ

  2. การพิจารณาที่ฉาบฉวย: การตัดสินใจจากการแรกเจอ หรือการแสดงตัวเป็นครั้งแรกของผู้สมัครเป็นเรื่องที่ควรระวัง อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ฉาบฉวโดยไม่รู้จู้กผู้สมัครได้ลึกเพียงพอ.

  3. การปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ: การที่มีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อผู้สมัครเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวอาจทำให้การตัดสินใจไม่มีความยุติธรรม อาจจะนำไปสู่การใช้อคติในการตัดสินใจและทำให้เลือกผู้สมัครที่ไม่เหมาะสมเข้าทำงาน

  4. การไม่สอบถามเรื่องที่สำคัญ: การปล่อยให้สัมภาษณ์ผ่านไปโดยไม่ได้สอบถามข้อมูลหรือประสบการณ์ที่สำคัญกับตำแหน่งงาน ทำให้ขาดข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาใช้พิจารณา

  5. การใช้เวลาไม่เพียงพอ: การรีบร้อนในการตัดสินใจหรือไม่ให้เวลาสัมภาษณ์เพียงพออาจทำให้พลาดเกิดขึ้น

  6. การไม่ตรวจสอบข้อมูล: การไม่ตรวจสอบข้อมูลหรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องหลังอาจนำไปสู่การเลือกคนที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากข้อมูลที่ทำให้บริษัทเชื่อถือนั้นไม่ได้เป็นจริง หรือถูกบิดเบือนมา

เมื่อองค์กรหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านี้ได้ การสัมภาษณ์งานก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ได้พนักงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ.

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page