top of page

ข้อเสียและปัญหาของ Real-Time Dashboardแม้ว่าการทำ Real-Time Dashboard นั้นจะเอื้อให้ธุรกิจสามารถมองเห็นสถานการณ์ ประเมิน วิเคราะห์และสามารถโต้ตอบกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ดูเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจอยู่พอสมควร แต่มันก็อาจจะมองถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำ Real-Time Dashboard ได้เหมือนกัน


🔥 ต้นทุนที่สูง

แน่นอนว่าการจะได้มาซึ่งข้อมูลที่รวดเร็ว เที่ยงตรง ก็จำเป็นต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างไปจากเดิม เช่นเดียวกับระบบหลังบ้านที่ต้องรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว ประมวลผลและนำมาแสดงผลได้ตามเวลาที่กำหนด ยิ่งต้องการการรายงานที่เร็วมากขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งใช้การออกแบบและเครื่องมือที่มีความสามารถสูงขึ้นตามไป และนำมาซึ่งต้นทุนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมา หรือแม้แต่ต้นทุนในด้านการปฏิบัติงานที่อาจจะต้องแปรผันตามไปนั่นเอง


🔥 Data Overload

แน่นอนว่าการจะทำ​ Real-Time Dashboard ก็ต้องมาจาก Real-Time Data และทำให้การเก็บข้อมูลก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นตามไปจนทำให้องค์กรมีข้อมูลมหาศาล สิ่งที่ตามมาคือการนำข้อมูลไปใช้นั้นอาจจะอยู่ในภาวะที่ "ล้น" ซึ่งถ้าจัดการกันไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานเลยก็ได้


🔥ความกดดัน

การเห็นข้อมูลแบบ Real-Time นั้นอาจจะสามารถกลายเป็นแรงกดดันให้กับคนทำงานหรือคนที่ต้องตัดสินใจเอาได้ ยิ่งถ้าข้อมูลนั้นมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ย่อมทำให้คนทำงานยิ่งต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวัง เกิดแรงกดดันในการวิเคราะห์ต่าง ๆ มากขึ้นได้


🔥การปรับใช้ในที่ทำงาน

Real-Time Dashboard เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับหลายองค์กรและแน่นอนว่าการจะนำไปใช้งานได้จริงนั้นจำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมและเปลี่ยนวิธีการทำงานซึ่งอาจจะเกิดแรงต้าน จนนำไปสู่การไม่ได้ใช้งานจริงแม้จะติดตั้งเสร็จแล้ว กลายเป็นการเสียเปล่าทางเทคโนโลยีเอาได้


นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจจะนำ Real-Time Dashboard ไปใช้ในที่ทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าสามารถมองเห็นปัญหาเหล่านี้และแก้ไขอย่างตรงจุดก็จะสามารถทำให้ Dashboard นี้เกิดประโยชน์ได้อย่างดี แต่ถ้าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นตัวทำให้แผนการที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้

Commenti


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page