top of page

กิจกรรมน่าทำเพื่อเพิ่ม Learning Agility ในองค์กร


Learning Agility

การสร้างความคล่องตัวในการเรียนรู้ (Learnign Agility) ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่จช่วยทำให้เกิด Learnign Agility กับตัวพนักงานได้นั้นก็คือการสร้าง / เพิ่มกิจกรรมหลายอย่างเข้าไปในองค์กรโดยกิจกรรมเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้มีการปรับพฤติกรรม หรือส่งเสริมให้พนักงานคุ้นชินกับ Learning Agility มากขึ้นนั่นเอง


Lunch & Learn:

จัดเซสชั่นการแลกเปลี่ยนควรรู้หลังอาหารกลางวันเป็นประจำซึ่งพนักงานสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ กระตุ้นให้พนักงานนำเสนอในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญหรือเชิญวิทยากรมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและอำนวยความสะดวกในการอภิปรายการเรียนรู้


Cross Functional Project:

กำหนดโปรเจคที่มีการทำงานข้ามสายงานหรือโปรเจคที่ต้องการให้พนักงานทำงานร่วมกันระหว่างทีมและแผนกต่างๆ สิ่งนี้ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ส่งเสริมมุมมองที่หลากหลาย และเพิ่ม Learning Agility ผ่านการที่พนักงานได้ทำงานที่หลากหลายและสัมผัสกับส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ


Peer Learning Circles:

สร้างแวดวงการเรียนรู้ขนาดเล็กหรือกลุ่มการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถพบปะกันเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ แบ่งปันทรัพยากร และสนับสนุนการเรียนรู้ของกันและกัน วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ และเพิ่ม Learning Agility


Hackathons หรือ Innovation Challenges

จัด Hackathons หรือ Innovation Challenges ซึ่งพนักงานสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจจริงหรือสำรวจความคิดสร้างสรรค์ สิ่งนี้ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการทดลอง ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้จากความล้มเหลว

ด้วยการรวมเอากิจกรรมเหล่านี้เข้าด้วยกัน องค์กรสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมความคล่องตัวในการเรียนรู้ ซึ่งพนักงานได้รับการสนับสนุนให้ยอมรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกัน และปรับตัวเข้ากับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้นี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการเติบโตของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสำเร็จโดยรวมและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอีกด้วย

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page