top of page

การใช้ GenAI กับการคัดกรองผู้สมัครงาน: เทคนิค วิธีการ และข้อควรระวังในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) Generative AI (GenAI) กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมาก GenAI สามารถช่วยวิเคราะห์ใบสมัครและ Resume จำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด


เทคนิคการใช้ GenAI ในการคัดกรองผู้สมัคร มีดังนี้

 1. การวิเคราะห์ Resume เพื่อระบุคำสำคัญ (Keywords) ใช้ Prompt เช่น "ช่วยวิเคราะห์ Resume ของผู้สมัครตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] โดยระบุคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ พร้อมให้คะแนนความสอดคล้องของผู้สมัครแต่ละคนกับตำแหน่งงานโดยอิงจากคำสำคัญเหล่านั้น"


ตัวอย่างเช่น หากเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล GenAI อาจระบุคำสำคัญเช่น "Data Analysis", "SQL", "Python", "Data Visualization" และให้คะแนนผู้สมัครตามความถี่และความสอดคล้องของคำเหล่านี้ใน Resume

 1. การสร้าง Candidate Persona ใช้ Prompt เช่น "สร้าง Candidate Persona สำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] โดยวิเคราะห์ลักษณะ ทักษะ คุณสมบัติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ของพนักงานที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้จากข้อมูลย้อนหลัง 2-3 ปี แล้วสรุปเป็นโปรไฟล์พนักงานในอุดมคติสำหรับใช้อ้างอิงในการคัดกรองผู้สมัคร"


ตัวอย่างเช่น Candidate Persona สำหรับ Software Engineer อาจเป็น

 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีในการพัฒนา Web Application ด้วย Java, Python, JavaScript

 • เชี่ยวชาญระบบฐานข้อมูล SQL, NoSQL และ Cloud อย่าง AWS, GCP

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี

 • เคยมีผลงานอย่างน้อย 2-3 โปรเจ็กต์ที่พัฒนา Software สำเร็จ


เมื่อได้ Candidate Persona แล้ว ก็นำมากำหนดเป็นเกณฑ์ในการคัดกรองและให้คะแนน Resume ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาและอคติส่วนบุคคล


วิธีการนำ GenAI มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

 1. เลือกใช้ GenAI ที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรและตำแหน่งงาน

 2. ฝึกฝน (Train) GenAI ด้วยชุดข้อมูลที่หลากหลายและปราศจากอคติ

 3. ทำความเข้าใจข้อจำกัดของ GenAI และใช้คู่กับการตัดสินใจของมนุษย์

 4. ติดตามและประเมินผลการใช้งาน GenAI อย่างสม่ำเสมอ พร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังที่สำคัญในการใช้ GenAI กับการคัดกรองผู้สมัคร ได้แก่

 1. ต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร พร้อมขอความยินยอม

 2. สื่อสารกับผู้สมัครถึงการใช้ GenAI ในกระบวนการ และพร้อมอธิบายหากเกิดข้อสงสัย

 3. การตัดสินใจครั้งสุดท้ายต้องเป็นของมนุษย์ เพื่อความเป็นธรรมและความรับผิดชอบ


การประยุกต์ใช้ GenAI ในการคัดกรองผู้สมัครนับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของวงการ HR ช่วยให้ได้คนที่ใช่เร็วขึ้น แต่ต้องใช้อย่างรอบคอบ คำนึงถึงจริยธรรม ความเป็นส่วนตัว และการกำกับดูแลที่ดี เพื่อสร้างกระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

コメント


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page