top of page

การใช้ Content 6 แบบกับคน 6 ประเภทใน Process Communication Modelมันเป็นเรื่องยากที่จะให้คอนเทนต์แบบเดียวสามารถตอบโจทย์กับคนทุกประเภทได้ เพราะถ้าว่ากันจริง ๆ แล้วก็จะเห็นว่ามีคนหลายประเภทที่เราต้องสื่อสารในชีวิตจริง และแต่ละคนก็ควรจะใช้วิธีการเข้าหาแตกต่างกันไป

ในทฤษฎีของ Process Communication Model (PCM) นั้นมีการอธิบายเรื่องนี้โดยจำแนกคนที่รับสารออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่


1. กลุ่ม Thinker ซึ่งมักใช้ความคิดเป็นสำคัญในการคิดพิจารณาต่าง ๆ ซึ่งคอนเทนต์ที่จะสามารถใช้สื่อสารกับกลุ่มนี้ได้ดีจำเป็นต้องมีตรรกะที่ถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล


2. กลุ่ม Presister จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความคิดเห็นและมุมมองที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งคอนเทนต์ที่จะถูกใจกับคนกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของการสร้างคุณค่าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์


3. กลุ่ม Harmonizer จะใช้อารมณ์เป็นสำคัญ นั่นทำให้การสื่อสารจะต้องเน้นการสร้างความรู้สึกร่วม การเห็นอกเห็นใจกับอีกฝ่ายเพื่อเข้าถึงผู้รับสาร


4. กลุ่ม Imaginer คือกลุ่มที่ไม่ได้เน้นการลงมือทำอะไรมากนักและเลือกจะนิ่งเฉยเสียมากกว่า และทำให้คอนเทนต์ที่จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้คือการสร้างจินตนาการเป็นสำคัญ


5. กลุ่ม Rebel คือกลุ่มที่เน้นการดูผลตอบรับที่เกิดขึ้น ซึ่งคอนเทนต์ที่สือสารโดยสามารถใส่อารมณ์ขันเข้าไปได้จะเป็นที่ตอบรับได้ดีจากคนกลุ่มนี้


6. กลุ่ม Promoter จะเน้นการลงมือปฏิบัติ โดยคอนเทนต์ที่จะโดนใจคนกลุ่มนี้ต้องแสดงให้ต้องมีความจับใจและดึงดูดใจเป็นพิเศษ


ที่เล่านี้เป็นคอนเซปต์คร่าว ๆ จาก PCM ที่หากต้องการแนวทางโดยละเอียดก็ต้องไปศึกษาต่อเพื่อเข้าใจประเภทของคนที่ลึกซึ้งมากขึ้น เช่นเดียวกับวิธีการที่จะสื่อสารให้ได้ตรงจุด


แต่ที่เราน่าจะจับได้โดยหลักการก็คือแม้จะเป็นคอนเทนต์สำหรับสินค้า บริการ หรือมีเป้าหมายเดียวกัน แต่วิธีการเข้าถึงคนแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันไป ซึ่งคนที่ทำคอนเทนต์ คนที่สื่อสารก็ต้องเข้าใจและประยุกต์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ นั่นเองล่ะครับ


Kommentare


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page