top of page

การบริหารแบบเดิน (MBWA) - เครื่องมือสร้างความเชื่อมโยงในองค์กรยุคใหม่การบริหารแบบเดิน หรือ Management by Walking Around (MBWA) เป็นอีกเครื่องมือการบริหารที่ช่วยเชื่อมโยงผู้บริหารกับพนักงานและสภาพแวดล้อมการทำงานจริง แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่กลับทวีความสำคัญในการสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี


แก่นสำคัญของ MBWA

MBWA ไม่ใช่เพียงการเดินตรวจตราทั่วสำนักงาน แต่เป็นปรัชญาการบริหารที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ การสื่อสารแบบเปิด และการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผู้บริหารจะทำการเยี่ยมชมแผนกต่างๆ โดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า พูดคุยกับพนักงาน สังเกตกระบวนการทำงาน และรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา


ประโยชน์ของ MBWA

1. เพิ่มขวัญกำลังใจ: พนักงานรู้สึกมีคุณค่าเมื่อผู้บริหารให้เวลาและความสนใจ

2. ปรับปรุงการสื่อสาร: การพูดคุยโดยตรงช่วยลดความเข้าใจผิดและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

3. แก้ปัญหาได้รวดเร็ว: ผู้บริหารสามารถระบุปัญหาได้เร็วและดำเนินการแก้ไขได้ทันที

4. เพิ่มผลิตภาพ: การปรากฏตัวของผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น

5. เข้าใจสภาพแวดล้อมจริง: ผู้บริหารได้เห็นและเข้าใจกระบวนการทำงานจริง ซึ่งอาจแตกต่างจากที่รายงานในการประชุม


ความท้าทายและวิธีรับมือของ MBWA

1. การใช้เวลามาก: ผู้บริหารต้องบริหารเวลาให้ดี อาจกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับ MBWA

2. การรับรู้ว่าเป็นการจับผิด: สื่อสารวัตถุประสงค์ของ MBWA ให้ชัดเจน และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง

3. ปฏิสัมพันธ์ที่ผิวเผิน: ติดตามผลและดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับอย่างจริงจัง


การนำ MBWA ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ

1. ทำอย่างสม่ำเสมอ: กำหนดตารางเวลาที่แน่นอนเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

2. ฟังอย่างตั้งใจ: ให้ความสนใจกับสิ่งที่พนักงานพูด และถามคำถามที่แสดงถึงความสนใจจริง

3. ติดตามผล: ดำเนินการตามข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่ได้รับฟังมา

4. สร้างความไว้วางใจ: ใช้ข้อมูลที่ได้รับในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพื่อลงโทษ

5. ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร: ปรับรูปแบบ MBWA ให้เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมเฉพาะขององค์กร


MBWA ไม่ใช่เพียงเทคนิคการบริหาร แต่เป็นปรัชญาที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้นำในการเข้าถึงและเข้าใจองค์กรอย่างลึกซึ้ง ในยุคที่เทคโนโลยีอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน MBWA เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมโยง เพิ่มความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วม ผู้นำที่นำ MBWA ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะพบว่าองค์กรของตนมีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น และมีนวัตกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร

Comentários


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page