top of page

การทำ Interactive Training ช่วยพัฒนา Marketing Skills ให้ดีขึ้นได้อย่างไรในยุคปัจจุบันการฝึกฝนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Training) กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการตลาดอย่างมาก เมื่อทำ Interactive Training อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา การสื่อสาร และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตลาดที่ประสบความสำเร็จ


การส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร (Communication Skill)

Interacive Training เน้นไปที่การสื่อสารระหว่างผู้เรียนที่มีการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาหรืออภิปรายกัน เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตลาดที่ประสบความสำเร็จ


การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving SKill)

เมิื่อมีการอบรมแบบ Interactive Training นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการทำงานร่วมกัน เมื่อพวกเขาต้องแก้ปัญหาจริง ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษา หรือโจทย์ที่นำมาใช้ในการฝึกอบรม จะเป็นประสบาการณ์ที่จะทำให้เขาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานจริง


การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Skill)


ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับนักตลาดในยุคปัจจุบัน ด้วยการฝึกฝนแบบ Interactive Trainig แล้ว ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ร่วมไปกับการสนทนาในการฝึกอบรม


ดังนั้นการทำ Interactive Training ไม่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพในการอบรม แต่ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในด้านการตลาดด้วย

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page